سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

من می توانم شما هم می توانید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

والت دیسنی | بخش اول


عکس ها و تصاویر متحرک عاشقانه | Love Gifs

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ازدواج یک زن امریکایی با خر۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

برج کج پیزا۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

برج ایفل

 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دیوار چین۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سر بریدن دومین خبرنگار آمر یکایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سر بریده خبرنگار امریکایی

 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تقدیم به کسانی که غم دوری میکشند

وقتی تو رفتی ...

اندوه      شوق زندگی را از دلم برد

وقتی تو رفتی ...

برگ درختان زرد شد خورشید افسرد

وقتی تو رفتی ...

 مرگ ... خندید

در جمع ما انگیزه های زیستن مرد ...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شکسپیر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰