سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش

برج کج پیزا۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

برج ایفل

 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دیوار چین۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سر بریدن دومین خبرنگار آمر یکایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سر بریده خبرنگار امریکایی

 ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تقدیم به کسانی که غم دوری میکشند

وقتی تو رفتی ...

اندوه      شوق زندگی را از دلم برد

وقتی تو رفتی ...

برگ درختان زرد شد خورشید افسرد

وقتی تو رفتی ...

 مرگ ... خندید

در جمع ما انگیزه های زیستن مرد ...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شکسپیر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کلیله و دمنه

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کلاهبرداری بعضی از خدا بی خبران مغازه ها


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کلبه عمو تم۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰