رنگ گلها متفاوته

گلها رنگها متفاوته برای این که  گلها برای جذب حشرات و پرندگان جهت گرد افشانی استفاده میکنند .

در واقغ گیاهان مختلف به نحوی فر گشت یافته اند تا گرده هایشان توسط جانوران گوناگون پخش شود .

تفاوت رنگهای گل ها  نیز به خاطر تفاوت  در قدرت بینائی جانور هدف است .

برای مثال زنبور عسل رنگ قرمز را به خوبی مشاهده نمی کند .

به همین دلیل گلهایی که از این حشره برای گرده افشانی بهره میبرند معمولا به رنگ زرد ---؟آبی یا بنفش هستند .