اسپندگان
نام پهلوی و نام اوستایی هم دارد . بیشتر می بایستی به دوران اوستایی باشد .انگیزه جشن  زندگی  برای  زندگی  است  .

اگر زندگی همراه شادی  نباشد تندرستی و سلامتی  نباشد زندگی پر از گزندخواهد بود .برای این که زندگی شاد باشد باید
 
هر پدیده نیک را جاویدان دانست واز ان به بهترین نوع ممکن یاد کرد و مقدس دانست . زنان  مانند پادشاه به تخت 

مینشینند ودستور میدهند . حرف اول را میزنند .  مردان به زنان گل میدهند . زنان جامه نو بر تن میکنند .حرف حرفه زن است .

....ی....ز.....د  ...فرشته نیست فراتر از فرشته است .... مردان به زنان گل بید مشک میدهند  . زرتشتیان همواره این جشنها را

به بهترین نوع ممکن بر گذار میکنند ... این جشن در 4 اسفند برگزار میشود بعضیها می گویند 29 اسفند  اما 4 اسفند درست است
N-A