تاج فرح دیبا

تاج فرح دیبا

ساخته شده در سال 1346به دست وان کلیف و آرپل.

خاندان سلطنت ” وارث “ می‌خواست و دربار ” ولیعهد“. بدین ترتیب ” ایل“ ثریا اسفندیاری بختیاری جای خود را به ” طایفه“ فرح دیبا داد، برای به دنیا آوردن ” فرزند“ آن هم ” پسر“.

فرح دیبا در دوران نامزدی با محمدرضا پهلوی
k
فرح دیبا در منزل دایی خود محمدعلی قطبی هنگام عزیمت به دربار و دیدار با محمدرضا پهلوی برای اولین بار
k

فرح دیبا به همراه محمدعلی قطبی و غلامعلی سیف ناصری هنگام عزیمت به دربار و دیدار با محمدرضا پهلوی برای اولین بار
k
فرح دیبا به هنگام خرید لباس نامزدی در پاریس


فرح دیبا به هنگام بازگشت به ایران پس از خرید لباس نامزدی ار پاریس

1. فرح دیبا 2. ابوالفتح آتابای 3. فریده دیبا 4. لوئیز قطبی 5. محمدعلی قطبی

k


فرح دیبا در ایام نامزدی با محمدرضا پهلوی در اپرای پاریس

k
عزیمت فرح دیبا به کاخ مرمر برای شرکت در مراسم جشن نامزدی با محمدرضا پهلوی از راست: اردشیر زاهدی، فرح دیبا و فریده دیبا

k
جشن نامزدی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در کاخ مرمر
از راست: تاج‌الملوک پهلوی، محمدرضا پهلوی و فرح دیبا
k
جشن نامزدی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در کاخ مرمر
از راست: اشرف پهلوی، شهناز پهلوی، تاج‌الملوک پهلوی، محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

k

محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در دوران نامزدی در مراسم جشن ازدواج فاطمه پهلوی و محمد خاتمی
1. فرح دیبا 2. فاطمه پهلوی 3. محمدرضا پهلوی 4. شهناز پهلوی 5. فریده دیبا
منبع :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران