رانده شده Image result for ‫عکس طاووس‬‎طاووس
وقتی شیطان از بهشت رانده شد . آدم سعی میکنه وارد بهشت بشه ---ولی نمیتواند ---چون ورودش ممنوع بود ---مینشیند جلو درب بهشت و انتظار میکشد ---
همان موقع
Image result for ‫عکس طاووس‬‎طاووس و مار Image result for ‫عکس مار‬‎ از بهشت آمدند بیرون ---شیطان فورا جلوشون سبز میشود بهشون میگه میخواهند هم آدم و هم شما را از بهشت بیرون کنند
ولی اگه منو ببرید تو بهتون کمک میکنم ---اون لحظه شیطان به شکل دونه ی تسبیح در می آید ---با همدیگر میروند داخل --- بعد هم آدم حضرت آدم وحضرت حوا --مار -
Image result for ‫عکس مار‬‎-از بهشت رانده میشوند ---ولی قصد و نیت طاووس خیر بود
Image result for ‫عکس طاووس‬‎حضرت آدم و حضرت حوا میخاستند تو بهشت بمانند اما فریب خورده بودند ......