شنیده اید میگویند طرف مهره مار داره پس...

مهره ی مار اگر اصل باشد وقتی به نانوائی میروید نان به تنور نمی چسبد


مهره ی مار

مهره ی مار دو قطعه استخوان است که مارها در زمان جفت گیری از خود به جای میگذارند

دارای دو بار مثبت است

بار مثبت در مارهای نر و بار منفی در مارهای ماده وجود دارد

 نیروی جاذبه بین بارهای مثبت و منفی دو مار نر و ماده باعث ادامه ی نسل میشود .

از قدیم و ایام مردم اعتقاد بر این داشتند که مهره ی مار مهر و محبت به همراه میاورد .

هنوز که هنوزه مردم در پی یافتن مهره مار هستند و حاضرند مهره ی مار را به هر قیمتی خریداری کنند .

میگویند اگر مهره ی مار اصل باشد

کسی که این مهره را همراه داشته باشد اگر به نانوائی برود نان به تنور نمیچسبد

اگر هم چسبید میسورد از این طریق میفهمند که آن مهره اصل است .

به گونه های متفاوت از اصل بودن آن مطمئن میشوند

عده ای متعقد هستند که اگر مهره ی مار را در سرکه بیندازند مهره های نر و ماده ی مار بهم میچسبند

و این معلوم میکند که آن مهره ها اصل هستند

مهره ی مار شبیه به دو عدد لپه است

مهره ی مار  اصل را فقط و فقط میتوان از مار گیرها پیدا کرد

کسانی که کارشان مار گیریست موقع جفت گیری مارها به پول کلانی دست پیدا میکنند

چرا که :

خیلی ها حاضرند این مهره ها را ده تابیست میلیون بخرند

گفته میشد که :

خیلی از خواننده ها و هنرپیشه گان این مهره ها را خریداری کرده و به بازوی خود توسظ جراحی  کار گذاشته اند

تا مورد توجه عموم مردم قرا گیرند

قبل از انقلاب شایع بود که گوگوش و بهروز وثوقی ......دیگر این کار را کرده اند

این مهره ها بعد از جفت گیری از سر مار جدا میشوند و بر روی زمین میافتد

گفته میشود که :

اگر 40 روز  مهر ه ی مار را همراه  داشت باعث میشود که نیروی جاذبه و مغناطیسی بدن آنها با مغناطیسی مهره ی مار هماهنگ شده

و تقویت شود که به علت وجود مهره مار ویژگی های برتر و قوی تر از لحاظ جذب نسبت به افرادی خواهند داشت که فاقد مهره ی مار هستند