جودا بای (ملکه جودا )


همان طور که میدانید مغولان تمام اقوامی که به ایران آمدند فقط کشتند ---غارت کردند ---قتل عام کردند ----تجاوز کردند

و به معنای کامل ویران کردند

و ما مغولان را غارتگران در ذهنمان تصور کرده و میکنیم

در این میان شاهنشاهی بود به نام سلطان جلاالدین محمد که از قوم تیموریان بود

همان تیمور لنگ تاریخ و ایشان از نوادگان انان بود

سلطان جلاالدین محمد اکبر پادشاهی مسلمان بود در سال 1562 میلادی

او با یک شاهزاده خانم راجپوتی ازدواج کرد که نامش جودا بای بود .


با این کار میخاست پیوند میان دین اسلام و هندو را تحکیم بخشد .

نام دیگر جودا بای مریم الزمانی همسر جلاالدین ابوافتح محمد اکبر سومین پادشاه امپراتوری مغولی هند

جودا بسیار عبادت میکرد ودر قوم مغول بسیار دشمن داشت

رابطه شاه و ملکه جودا از اول با نفرت همراه بود

اما کم کم ملکه جودا مجذوب عدالتخواهی شاهنشاه شد و به زبانی کینه م نفرت تبدیل به عشقی شد که در تاریخ از آن یاد میکنند


آنان پس از مدتی از ازدواجشان صاحب فرزندی نشدند و در سال 1569 میلادی صاحب پسری شدند

او را سلیم نامیدند

سلیم پسر سلطان جلاالدین محمد بر ضد پدرش قیامها کرد اما   در  هیچکدام موفق نبود


و فقط بعد از مرگ سلطان جلاالدین محمد با نام جهانگیر شاه وارث حکومت او شد .