Related image


تیمور لنگ

نخستین پادشاه گورکانی است

گورکانی همان تیموریان است

تیمور پسر تراغای از ملاکین شهر کش ترکستان بود

متولد ----25 شعبان 726 هجری قمری در شهر کش ترکستان

طایفه اش از شاخه ی برلاس ترکستان بود

تیمور نسبت خود را به چنگیز خان داده است و ادعا میکند نسبتش به چنگیز خان میرسد

تاریخ نگار آن زمان علت لنگ بودنش را

تیمور در زمان جنگ  با مخالفانش زخم برداشت و لنگ شد

و دیگر پایش خوب نشد و برای همیشه پایش لنگ شد

شهرتش بعد از  فتح خوارزم است


تیمور لنگ پایه گذار دودمان شاهی از 771 تا 807  هجری قمری

در سرزمینهای آسیای مرکزی و غربی  تیمور لنگ پادشاهی کرد .

تیمور به معنای آهن است

به تیمور لنگ القاب دیگری چون ----

امیر تیمور ---- تیمور لنگ ----تیمور گورکان ---- صاحبقران  یاد شده است

یکی از ویژگی هایش فتوحاتش در سنین بالاست .ا

بتدای جوانی هیچ نقش جدی و مهمی در تاریخ تحولات منطقه خود نداشت

تیمور با نواده ی فرغن در کابل بنای دوستی گذاشت و همین دوستی منجر به ازدواجش با خواهر امیر حسین به نام اولجای ترکان شد . در خانواده ی امیر حسین به گورکان (به معنای داماد) مشهور شد .

اما این دوستی بعد از مرگ اولجای ترکان جنگ بین این دو امیر شروع شد .

قلعه ی هندوان نزدیک بلخ را محاصره کردامیر حسین مغلوب و کشته شد .

با این پیروزی بلخ به فرمانروائی مستقل رسید  این جا بود که خود را صاحبقرانیه خواند .این اتفاق سال رمضان 771 ه - ق  بود

بعد از آن به ماوراالنهر رفت و سمرقند را پایتخت خود قرار داد .

این جا بود که خود را سردار و خویشاوندان نزدیک و شاید افسانه ای چنگیز خان مغول  میرساند .

میخاستند خود را جانشینان چنگیز قلمداد کنند

او از زنان حرمسرای امیر حسین چهار تن را به عقد خود در اورد و بقیه را به سردارانش بخشید.

او مردم اصفهان را قتل عام کرد چون بر علیه ش به رهبری علی کچه پا شورش کردند

و ماموئران وصول باج را کشته بودند . مورخان نوشته اند که :

هفتاد هزار نفر مردم اصفهان را سرهایشان را بر مناره ها آویزان کرده بودند

تیمور سه ماه در اصفهان ماند و سپس رهسپار شیراز شد تا سلسله ی آل مظفر را از بین ببرد


پس از این قتل‌عام، تیمور با سپاهیان خود به سمت شیراز حرکت کرد.

اهالی شهر دروازه‌ها را گشودند در حالی که ملک منصور از آل مظفر در دزفول بود.

او بعد از آن که هر کس از آل مظفر را که در شیراز اسیر نموده بود کشت به مردم صدمه‌ای وارد نکرد

و شاعر بزرگ شیراز یعنی حافظ    را خواست و به او گفت که من قسمت بزرگی از جهان را به ضرب شمشیر گشودم و هزاران شهر را ویران کرد  م تا پایتخت‌های خود را آباد و زیبا کنم

و تو آن را که سمرقند باشد به خال هندویی می‌بخشی.

خواجه فی‌البداهه جواب داد،

ای سلطان این بخشش‌های بی‌جا بود که مرا به این روزگار فلاکت بار انداخت.

تیمور از این جواب حافظ خوشش آمد و او را بخشید و انعامی به او دا د

فتوحات پی‌درپی تیمور خود نشانگر آگاهی عمیق او از امور رزمی و دقت زیاد او به امور تدارکاتی جنگ هستند

تیمور فاتح بزرگی بود . همه ی جهان پیرامونش را فتح کرد

او سر زمینهای دور مانند هند و بخش هائی از سوریه و مناطق شرقی ترکیه کنونی و مسکو پایتخت روسیه کنونی

از هجوم تیمور در امان نماند

پس از مرگ تیمور تمام سرزمینهائی که فتح کرده بود به سرعت از تصرف جانشینان تیمور خارج شد

او طی سه حمله سراسر ایران را گرفت

غذای او اغلب کباب گوشت کره اسب بود .

از چهل سالگی حتی یک وقت از پنج وقت نمازش قضا نمیشد مگر در هنگام جنگ ----ا

و برای ساختن سمرقند و قصر ها و مساجد آن از تمام شهرهای ایران هنرمندان و صنعتگران را به آن جا برد -

--وقتی میخاست شهر زادگاه خودش کش را تجدید بنا کند دو تن از معماران به او قول دادند که در موقع معینی ساختمان را تمام خواهند کرد --

-اما موفق نشدند ---تیمور آن دو را گردن زد ---

در اداره ی کشور و انتصاب فرماندهان ویژگی هائی داشت که به خوبی جدیت او را نمایان میساخت .

کسی را انتخاب میکرد به فرماندهی سپاه که از نظر منش و شخصیت سنگدل تر ---دیندار----و بیرحم تر باشد

سلطان با یزید یکم   خلیفه ی عثمانی اسیر چنگیز بود