کتایون ریاحی در افریقا


کتایون ریاحی نخستین زن هنرمند سینما و تلویزیون ایران است که شخصا  یک بنیاد نیکوکاری را دایر کرده است .... حرکت انسان دوستانه این هنرمند جای تشکر  وقدر دانی  دارد  درود  بر این هنرمند


کتایون ریاحی دومین سفیر نیکوکاری مهر آفرین معرفی شده است . او نیز به سومالی سفر کرده و کمکهایی را از سوی مردم ایران به قحطی زدگان این کشور رسانده است او همچنین به مناطق بندر عباس و کرمان سفر کرده است .

به خاطر فقر بچه اش  را این پدر خفه میکند