Image result for ‫موزه ی کانکتیکات و انابل عروسک‬‎

عروسک شیطانی آنابل :

در این موزه نگهداری میشود در یک محفطه ی شیشه ای و به دست یک کشیش هر هفته تطهیر میشود .


عروسک را به وارنها دادند تا ان را در یک قفسه ای شیشه ای در موزه ی شخصی خود در کانکتیکات نگهداری کند .


عروسک انابل عروسکیست که جن زده و شیطانیست . سال 1970 مادر دانا  عروسکی برای دختر خود هدیه میخرد و به او میدهد


هم اتاقی او  انجی متوجه میشود عروسک تغییر مکان میدهد و از این اتاق به اون اتاق میرود .


او اولش فکر میکرده انابل عروسک را به اون اتاق برده است .

وقتی از انابل میپرسد که عروسک را تو به اون اتاق بردی ؟

با تعجب متوجه میشود که انابل این کار را انجام نداده است .

رعب و وحشت  عجیبی در دلش  افتاده بود و از آن عروسک میترسید ...

آنها هر دو از این عروسک وحشت داشتند . این مسئله ادامه داشت تا این که آنها متوجه شدند پیامهائی بر روی یک تکه کاغذ روغنی

که بر رویش نوشته بود کمکم کنید  پیدا کردند .


انها متوجه این نکته شده بودند که :

در اتاق آنها کاغذ روغنی نیست  ! پس :

کلی سوال در ذهنشان بود اما جوابی برایش پیدا نمیکردند .


پس از این Image result for ‫موزه ی کانکتیکات و انابل عروسک‬‎ماجرا :

آنها به یک جن گیر مراجعه کردند و کل جریان را برایش تعریف کردند .

جن گیر به آنها گفت این  عروسک توسط روح دختری که در زیر خانه دفن شده تسخیر شده است .


موضوع وقتی جدیت بیشتری پیدا کرد که :

مایع قرمز رنگی از دستان عروسک آنابل خارج شد ...


هم اکنون این عروسک  در موزه ی  اوکالت قرار دارد و قفسه اش را با آب مقدس تطهیر داده اند .