جراح   مغز


جراح مغز

در سال ۱۹۳۲ به خاطر مطالعات گسترده‌اش روی دستگاه عصبی پستانداران، جایزه نوبل گرفت.

پنفیلد در سال ۱۹۳۴ موسسه عصب‌شناسی مونترال را بنیان گذاشت و در آن، آزمایش‌های بسیاری روی بیماران صرعی هوشیار انجام داد.


وایلدر  پنفیلد جراح مغز کانادائی  دریافت که :

وقتی نواحی معینی از لب گیجگاهی مغز را با الکترود تحریک کند افراد صداهائی شنیده تصاویر شبح وار میبینند و وجود روح را زیر سوال برد !


این جراح مغز مشهور در معالجه برخی صدمات مغزی الکترودهائی را به لایه بیرونی مغز و سربرال کورتکس بیماران متصل نمود .

در برخی این آزمایشات نتایج به دست آمده بسیار شگفت انگیز بود .

بیماران به ناگهان حوادث و صحنه هائی از گذشته را به یاد میاورند .

جریان برقی که از طریق الکترودها به مغز وارد میشود فقط خاطره حوادث را زنده نمیکرد

بلکه به نظر میرسید که بیمار دوباره در متن حوادث و صحنه ها قرار گرفته است .


او این را ایگونه توصیف کرد که:

دوبار زنده کردن خاطرات را به دو باره شنیدن دوباره دیدن و دوباره در متن لحظه های گذشته قرار گرفتن

توصیف کرد ه است


ولی در عین حال بیمار کاملا واقف بود که در اتاق جراحی بیمارستان قرار دارد .

به این پدیده دانشمندان   خود آگاهی مضاعف   مینامند .

با قطع برق یاد آور خاطرات فطع میشود در اغلب موارد پس از برقرار کردن جریان برق به همان موضع مغز خاطرات دوباره زنده میشدند .

ولی باز سازی خاطره ادامه یادآوری قبلی نبود بلکه همان صحنه های گذشته به همان صورت قبل از ابتدا تکرار میشدند .


مانند فیلمی که نمایشش قطع شده باشد  ولی حلقه فیلم دو باره از ابتدا شروع به چرخش کند .

شاید دلیل جدا کردن خاطرات گذشته از آگاهی حال به علت نیاز بیولوژیکی