مرلین جادوگر  شخصیتی کهن ....Image result for ‫عکس مرلین جادوگر‬‎مرلین  :

مرلین جادوگر و شخصیتی کهن الگوئی و افسانه ای بود . با وجود افسانه ای بودن مرلین  گفته میشود :

که او زمانی از اعضای فرقه ی <درویدها >   بود .

در تعالیم مختلف : مرلین جادوگر  افسونگر و حتی پیشگو معرفی شده است .


در این داستانها آمده که او از قدرت جادوئی خود استفاده کرد تا  آرتور شاه  را به پادشاهی انگلستان برساند .

در افسانه ها گفته میشود که :

مرلین تمام توانش را برای حمایت از آرتور شاه  به کار گزفت .


تصاویر  حاکی از آن است که :

او خودش را به صورت پیرمردی سالخورده و دانا حکیم و بسیار خردمند نشان میدهند که به آرتور شاه مشاوره میدهد .


در زبان لاتین نامش بر گرفته از میرادین ولزی   است .

میرادین ولزی :

شاعری در قرن ششم میلادی بود که گفته میشد توانائی مختلف فرا ادراکی داشته است .


گفته میشود :

مرلین در آخرای زندگیش عاشق میشود او عاشق جادوگری شروری به نام ویویان میشود .

مرلین عمر بسیار طولانی کرد . وقتی عاشق اون جادوگر شرور میشود از این مسئله ویویان استفاده کرده و قدرتهای جادو.ئی مرلین را از او میگیرد و او را در غاری زندانی میکند .


مرلین که عمری جاودانه دارد  تا به امروز در آن جا زندانی است .

با وجودی که این روایتها بیشتر به افسانه شبیه است اما :


این احتمال وجود دارد که تعدادی از افسانه های مربوط به مرلین ریشه در برخی حوادث تاریخی داشته باشند ...