Image result for ‫عکس سوپ‬‎

سوپ مرغ

زمستان است و بازار سرماخوردگی داغ داغ

سرماخوردگی این روزها در بین همه شیوع پیدا کرده است و باعث شده که مجبور شویم چند روزی در خانه بمانیم

مواظب خودتان باشید لباس گرم بپوشید تا خدائی نکرده سرما نخورید .

خیلی از ما سوپ دوست نداریم اما چه کنیم که سهل انگاریمان باعث شده سرما خورده و مجبور به خوردن سوپ

شویم ....بیشتر مادرها وقتی بچه هایشان سرما میخورند از سوپ مرغ استفاده میکنند و به بچه ها سوپ مرغ میدهند .

سوپ مرغ

اگر چه نمیتواند شما را درمان کند اما :

این سوپ کماکان برای بهبود بیماریتان مفید است .

سوپ مرغ و تمامیه سوپها ویژگی هائی دارند و هر یک فایده خود را دارد .

مایع داغ سوپ گوارش را تسهیل میکند  و مانع از دست دادن آب بدن میشود .

خود سوپ هم محتوی مواد مغذی است و خاصیت ضد التهابی دارد .

سوپ مرغ مانع از کوچ دسته ای از گلبولها ی سفید موسوم به نوتروفیل میشود . نوتروفیل دسته ای از گلبولهای

بیگانه خوار هستند که نقش اساسی در پاسخ التهابی بدن و مقابله با عفونت ها دارد و به کاهش نشانگان

سرما خوردگی کمک میکند .

دیگر مواد مغذی موجود در این سوپ ویتامینهای D>E>C هم میتواند روی یاخته های   ( سلولها و سیستم اعصاب )دستگاه ایمنی بدن تاثیر بگذارد