عجایب طبیعت ...


ماهی پرنده

در طبیعت شگفتی فراوان به چشم میخورد . دنیای طبیعت دنیای خودشو داره .

ماهی در طبیعت وجود داره که به ماهی پرنده معروف است .

یکی از شگفتیهای طبیعت نه پرنده است ونه هواپیما و فقط و فقط یک ماهی است .

ماهی پرنده واقعا پرواز میکند . این ماهی از باله هایش برای سر خوردن در هوا استفاده و کمک میگیرد .

اما :

اما نمیتوانید آنها را مانند بال پرنده ها بالا و پا ئین کند .

ماهی این روش را برای فرار از دست شکارچیان استفاده میکند .

که در آب آن را تعقیب میکنند.


این ماهی میتواند مدت 45 ثانیه را به سر خوردن بالای سطح آب بگذاراند اما :

نمیتواند مدت زیادی در میانه ی هوا باقی بماند

چرا که :

مجبور است برای نفس کشیدن به درون آب باز گردد .