مشخصات جن ها .........


امام صادق (ع)  میفرماید :

هر گاه چیزی میخورید و سگی سیاه آمد از آن غذا به آن سگ بدهید یا او را از انجا برانید بعد بخورید .

زیرا :

سگ سیاه از ضعیفان جن ها ست و نفس بدی دارند.

پیامبر (ٌص)در   لیله الجن    یعنی شبی که هفتاد هزار جن مسلمان شدنداز آنها خواسته به شکل مار در برابر انسان ظاهر نشوند

( اگر بشکل مار دیده شوند باید فورا آنها را بکشند چون کافرند )


همه ی جن ها که مسلمان شدند شیعه ی علی ع هستند .


جن ها میتوانند به شکل های مختلف انسان و حیوان مخصوصا مار و سگهای سیاه و گربه سیاه دیده شوند .

چهره ی واقعی جن ها

موهای زیادی دارند سرهایشان گرد نبوده و دراز هست چشمهایشان گرد نبوده و طویل میباشد و در امتداد درازی سرشان و به اندازه ی سرشان کشیده شده ----------حدقه ی چشمانشان کوچک است و دندانهایشان مانند حیوانات وحشی تیز و باریک و بزرگ هست .


جن از شعله های بی دود آتش آفریده شده ---عمرشان طولانی است

چون بدنشان لطیف است و در معرض خطرات نخواهند بود .


جنیان با غذای مناسب با خلقت خود تغذیه میکنند مانند بو کشیدن  استخوان و استفاده از پس مانده غذای انسانها ( از شیره وجود آنها استفاده میکنند چون در اکثر مواقع حجم آن کم نمیشود )


سرعت و قدرت انها بیشتر از انسانها ی معمولی است مسافرت زیادرا در زمان کم طی میکنند . ازدواج کرده و تناسل و تولد دارند و اجتماعی زندگی میکنند .


در روی کره زمین در بعد دیگری زندگی میکنند و زمان و مکان برایشان محدودیت ایجاد نمیکند در شرایت عادی علاقه ای به دیده شدن ندارند .

در روایت امده که :

با هر انسان دو نفر جنی از نسل ابلیس متولد میشود تا او را گمراه کنند . توانائی عبور از اجسام  سخت مانند دیوار دارند

وارد شدن به خانه های در بسته و فرو رفتن به زمین را دارند .

===================

اما در قرون وسطی به سگهای سیاه احترام زیادی میگذاشتند چرا که :

فکر میکردند روحشان از انسان در برابر خطر محافظت میکند .

سگ سیاه در واقعیت نیز یک حس بالای تملک قلمرو برخوردار است !