خاطره ی نامگذاری پارک شهر رشت از زبان یک بازرگان ....

فاجعه ی انسانی ...

48 سال پیش یعنی شهریور 1339 در جشن نامگذاری پارک شهر که در آن

روسای ادارات فرهنگیان - تجار و جمعی از اهالی رشت همراه با خانوادهایشان از طرف استاندار وقت

به باغ محتشم دعوت شده بودند 

در پایان مراسم و پس از صرف بستنی  گروه کثیری از مدعوین و شرکت کنندگان دچار مسمومیت شدید شدند .

فداکاری جامعه ی پزشگی در مداوای شبانه روزی انبوه بیماران باعث گردید تا از وقوع یک فاجعه ی انسانی جلوگیری شود .

یک شاهد عینی که در آن جشن بودپشت عکسی که در همان جا گرفته بود این طور نوشته بود :

دلسوزی و همت مردم در رویاروئی با حوادث غیر مترقبه تا چه حد موثر و موفقیت آمیز است .


این شخص که اکنون فوت کرده است نامش یوسف سلطانی بود

او بازرگان کهنسال تبریزی تبار مقیم رشت و یکی از حاضران در این جشن مشاهدات خود را در پشت عکسی که همان روز و در همان محل از وی گرفته شده بود چنین مینویسد که :

در تاریخ بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سی و نه که :

باغ محتشم را به پارک شهرستان رشت داده و نامگذاری کرده بودند در باغ بنا بر جشن افتتاح روز اول به نام پارک تشکیل داده بودند از طرف آقای دهقان استاندار جمعی را کارت دعوت  داده بودند که با

خانواده بیایند و به هر خانواده دو ظرف بستنی ضمیمه ی کارت دعوت گذاشته بودند .

فیالواقع عموم اهالی رشت آزاد بودند .

شبانه پس از خاتمه ی جشن که مردم بستنی خورده بودند

صدای داد و فریاد در کوچه ها بلند شد که مردم مسموم شده اند .

معلوم شد که :

دو هزار نفر مسموم شده اند .

تا صبح دکترها -دواخانه ها -سوزن زنها - مشغول طبابت و سوزن زدن مجانی بود ند .

واقعا اهل رشت همت بزرگ نمودند و قسمت اعظم طبابت و سوزن زدن مجانی بود .

پول نمیگرفتند از طیب نفس جانفشانی کرده مردم را راحت نمودند .

از این دو هزار نفر دو بچه فوت نمودند .