توتمس سوم

معنای این اسم توت زاده میشود .

ششمین فرعون از دودمان هجدهم مصر باستان بود .

او در آغاز فرمانروائی اش به همراه نامادریش هتشپسوت  فرمانروائی میکرد .

22 سال را با نامادریش سپری کرد تا این که نامادریش میمیرد و او بعد از مرگ نامادریش به قدرت راستین میرسد .

او آن چنان امپراتوری بوجود آورد که تا آن زمان تاریخ  مصر به خود ندیده بود .

پادشاهی او از سال 1479  آوریل -11 مارس 1425 پیش از میلاد  بود .

پس از مرگ او را در دره پادشاهان که آرامگاه شاهان در دوره او بود به خاک سپردند.

پس از او پسرش آمنهوتپ دوم به جانشینش رسید .