عین سگ پاچه میگیری...

عبارت زهر مار ....

قدیما هر زمانی هر کسی کاری انجام میداد معمولا یک ضرب المثل  سریع السیر تو برجش میزدند .

بیشتر متلکها و طعنه ها  و انتقادها را با ضرب المثل  تمام میکردند و طرف میگرفت منظور پدر یا مادر یا خواهر .....چه بوده است .

وقتی پسرها زن میخاستند رو به پدر میکردند و میگفتند که :

بابا کفشات اندازه ی پای من شده ..........اینجا سریع پدر منظور پسرش را میفهمد و دست به کار   زن دادن پسر میشود .

و یا وقتی بچه ای  یا بزرگی بادی از خودش در میکرد سریع به او میگفتند که :

شما گوزیدید ما  نخندیدیم  -----خیال کردید ما نفهمیدیم

و بدین ترتیب به بچه حالی میکردند که ما فهمیدیم  اما نخاستیم تو خجالت بکشی ....حواستو جمع کن تکرار نشه

ضرب المثل های عامیانه ی ایران  در عین سادگی  و شاید بی ادبی کلام  -----هزاران جمله و حرف به همراه داشت .

نکته هائی در ضرب المثلها بود که به غیرت طرف برمیخورد و خودش را جمع میکرد .

ضرب المثل

تا نباشد چوب تر ------فرمان نبرد گاو خر

خطاب به بچه ای که درس نمیخواند

حتما باید یک چوب بالا سرت باشه تا درستو بخونی  و یا کاری را انجام دهی


عبارت زهر مار .....


عبارت  زهر مار که در ایران هم رواج پیدا کرده ریشه ی این مثل به یونان و روم باستان برمیگردد .

در آن زمان امپراتورها و فیلسوف ها سم مینوشیدند تا در صورت سوء قصد بدنشان مقاوم باشد .

گفته میشود هیچ پادشاه رومی از سم خوردن نمرد .


برج زهر مار ....


چته ؟ عین برج زهر مار نشستی .....

برج زهر مار رو وقتی استفاده می کنیم که کسی واقعا از ته دل عصبانی و خشمگین باشه و نه اصلا سمتش رفت.

میگیم طرف عین برج زهر مار شده.

هر کس بر اثر حادثه ای حالت خشم و غضب فوق العاده به او دست دهد به قسمی که چهره پر چین و جبین پر آژنگ کند؛

چنین کس را اصطلاحاً برج زهر مار میگویند.

لکن در استعمال آن باید الفاظ تشبیه مانند چون و همچون و امثال آن بکار رود تا افاده معنی کند.