Sultan Husayn by Bruyn.jpg

خوش هیکل -زیبا  بود . هزاران زن صیغه ای داشت ...

شاه سلطان حسین صفوی


آخرین پادشاه صفوی بود . سی سال حکومت کرد .

نام پدر -----شاه سلیمان یکم

نام مادر -----هلنا خانم

مدرسه ی چهارباغ که مدرسه سلکانی نامیده میشود آخرین بنای تاریخی با شکوه دوران صفوی در اصفهان است

این مدرسه برای تدریس طلاب علوم دینی در دوره ی شاه سلطان حسین ساخته شده است .


او در سال 1105 هجری قمری  تاجگذاری کرد . حکومتش با قیام افغان ها به رهبری محمود هوتکی و سقوط  اصفهان پایتخت کشور در سال 1135 هجری قمری به پایان رسید ....

پایان سلطنت او =فروپاشی عملی دودمان دیر پای صفویه را رقم زد .

شاه سلطان حسین تا مرگ پدرش در حرمسرا مشغول خوش گذرانی بود . او بدنی قوی و چهره ی زیبائی داشت .

به ورزش علاقه نداشت حتی موقع جلوس به سلطنت قادر به سوار شدن بر اسب نبود .


از امور مملکتی هیچ آگاهی نداشت و خرافاتی و زود باور بود -تحت تاثیر افکار دیگران قرار میگرفت .

به درباریان گفته بود که :

اگر میخواهید آسایش داشته باشید بعد از مرگم  پسرم حسین میرزا را به سلطنت برسانید .

اگر طالب جویای تعالی و افتخار هستید  پسر ش میرزا مرتضی  را به سلطنت بنشانید .

سواد نداشت و از آمادگی لازم برای امور کشور بر خوردار نبود . اما در عین حال شخصیتی آرام داشت .

دینداری و پرهیزگاری وی به ویژه خود داری اش در نوشیدن شراب وی را شهره عام و خاص کرده بود .


قبل از پادشاهی او را   ملا حسین    میخواندند .


دوران سلطنت وی صحنه ی رقابت علما با اعضای حرم و خواجگان حرمسرا بود .

او هزار همسر داشت .

او در نهایت شخصیتی ضعیف النفس - شهوتران - باده نوش --تبدیل شده بود .

در دوره ی حکومتش آخرین بازمانده ها نظم حکومتی و ساختار اداری  که با تلاض های شاه اسماعیل -شاه طهماسب و شاه عباس اول ایجادشده بود از میان رفت .

هیچ قدرتی در اداره ی امور نداشت و حتی علاقه ای به اتفاقات اطرافش نداشت .

هرج و مرج و نابسامانی کشور فرو رفته بود و هر نوع فسق و فجور بدون هیچ ممانعتی حتی در پایتخت رخ میداد .


شرح برخی هوسرانیهایش در کتاب رستم التواریخ در اوایل حکومت فتحعلی شاه قاجار نوشته شده است .

محمد هاشم در کتاب رستم التواریخ گفته که :

او هزار زن داشت . قدرت و قوت جنسی او را میستاید و مینویسد که روز و شب در اکل و مجامعت بسیار حریص و بی اختیار بود و به جهت امتحان در یک روز و یک شب 100 دختر باکره و زیبا را عقد موقت میکرد و در مدت 24 ساعت از اله ی بکارت آن دوشیزگان دلکش و طناز و آن لعبتان شراب پرناز نمود.

او برای زنانش حرمسرائی مجهز به همه چیز  درست کرده بود .

آن زمان رواج پیدا کرده بود که کسانی که دختر و زن خوشگل و زیبا داشتند طلاق میدادند و به عقد شاه در میاوردند .


شاه سلطان حسین تا سال ۱۷۲۶ زندانی افغان‌ها بود

و عاقبت با رسیدن پیام عثمانیان مبنی بر حمایت از شاه ایران و بازگرداندن تاج و تخت به او،

به دستور     اشرف افغان    در ۱۱۳۹     گردن او در زندان زده شد. ۱۱۳۹ (قمری)
۱۵ نوامبر ۱۷۲۶ (میلادی)

بدن او در قم و سر او در همدان دفن شده‌است ...