Plato Silanion Musei Capitolini MC1377.jpg


افلاطون حکیم

منزل در کوی زرگرا گرفته بود  --از حکمت آن استعلام کردند

فرمود که :

تا اگر خواب بر چشم من غالب شود و از تفکر و مطالعه  منع کند او از ادوات ایشان مرا بیدار گرداند .


===================

افلاطون در آتن در سال 427 قبل از میلاد در یک خانواده ی قدرتمند سیاسی و اشرافی متولد شد .

او از همان کودکی بسیار باهوش و تیز هوش بود . دو برادر و یک خواهر تنی داشت .

دو برادر ناتنی هم داشت که یکی از پسرها از شوهر اول مادرش بود و یکی هم حاصل همین ازدواج .

پدرش بهترین معلمهای ژیمیناستیک--ادبیات --موسیقی و فلسفه را برایش گرفت .

اما فیثاغورث تاثیر زیادی در او گذاشت . 20 سالگی شاگرد سقراط بود و این شاگردی 8 سال طول کشید .


افلاطون در 399 پیش از میلاد شاهد اعدام خود خواسته آموزگارش سقراط به حکم دادگاه آتن بوده و در این باره نوشت که :

سقراط پیشنهاد فرار از آتن را نپذیرفت .مهمترین دلایل این انتخاب سقراط انکار خدایان المپ و نفی نظام

دموکرات یونان بودند . پس از اعدام سقراط آتن را ترک کرد .

چند سال بعد به گردش شهر های یونان و کشورهای بیگانه  رفت .

پس از رفتن به سیسیل در سال 387 درست در سن 40 سالگی به آتن بازگشت .

مکتبی فلسفی ایجاد کرد که به نام آکادمی معروف است .

تعلیمات وی در آن‌جا بر اثر دو بار سفری که در سال    366 و 361  به سیسیل داشت به تعویق افتاد. افلاطون در سال  347 درگذشت و رهبری آکادمی را به خواهرزاده خود که شاگردش نیز بود، واگذاشت.

یکی از بزرگ ترین مشاهیر یونان و باستان به حساب میاید .

بزرگترین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه گانه ی یونانی (سقراط --افلاطون --ارسطو ) است .

بسیاری او را بزرگترین فیلسوف تاریخ میخوانند .

=========

آثار افلاطون

گفت و شنود --جمهوری ---پوزش --- ذات عدالت ---

آثارش به صورت گفت و شنود یا مناظره ی خودمان است . معروفترینش همان جمهوری است .


افلاطون در دو اثر مهم خود جمهور و ضیافت به دو اصل مهم   منطق و احساس می پردازد

رساله ی جمهور مهمترین کتابش است .