کودکان زلزله ی کرمانشاه  از فرط سرما جان خود را از دست می‌دهند 
کمک یادتون نره... فراموش نشوند مردم زلزله زده ی کرمانشاه.... خدایا هموطنانم را به تو می‌سپارم.... 

بنی آدم اعضای یک پیکرند.. که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی به درد آورد روزگار..... دگر عضوها را نماند قرار