کاما سوترا...

کاما سوترا :

این قدیمی ترین کتاب مصور هندی است که معنای آن لذت -ثروت-قدرت و رهائی از هر سه ؟آنها است که در آن تمارین عشق ورزی برای مردان زنان - زنان فاحشه و مردان ثروتمند بحث شده !!!

 

در واقع کاما سوترا را میتوان کام نامه خواند .

تنها یک پنجم از کاماسوترا در باره ی وضعیت ها یا حالات آمیزش جنسی است .

این کتاب به طور مفصل به اصول عشق بازی و آمیزش جنسی میپردازد .


کاما سوترا از پرآوازه‌ترین کتاب راهنمایی در تاریخ جهان در ارتباط با لذات حسی است. کتابی که دیدگاه‌های طوفانی آن مرتبط با طبیعت بشر، امروزه نیز مصداق دارد

 

درباره نویسنده کتاب «واتسیایانا» اطلاعات زیادی در دست نیست.

او خود را بعنوان نویسنده اصلی معرفی نمی‌کند.

بلکه خود را در جایگاه فردی می‌داند که به ویرایش و سازماندهی مجدد کارهای دیگران پرداخته است.

او همچنین استدلال‌ها و دیدگاه‌های خویش را در کتاب ارائه داده و موقعیت خود را به عنوان نویسنده نهایی شماری از این مطالب تثبیت می‌کند