آقای رئیس جمهور  محترم عیدی کارمندان دولت بسیار بسیار اندک است این را هم نپردازید بهتر است !!!