ملاقات فیدل کاسترو و پاپ اعظم ...

 

ملاقات پاپ و ژان پل دوم :

پس از این ملاقات پاپ ژان پل دوم (پاپ اسبق) در بازگشت به رم خطاب به خبرنگاران گفت:”

اگر چه کاسترو به کلیسا ایمان ندارد، اما به تصور من از انسان‌های مورد توجه خداوند است! “

پاپ و کاسترو , پاپ ژان پل دوم از باب ارشاد و نصیحت به فیدل کاسترو گفت:
“آیا شما به کلیسا ایمان دارید ؟

فیدل با زیرکی جواب داد:


” آیا شما خود به خداوند ایمان دارید؟! ”

پاپ که از این پاسخ جا خورده بود چند لحظه سکوت کرد و گفت:


“مردم عادی به خداوند ایمان دارند، چطور ممکن است من در مقام جانشین عیسی مسیح به خدا ایمان نداشته باشم؟”

سپس کاسترو گفت:


“خیالم راحت شد زیرا به خاطر سکوت شما در برابر تجاوزات نظامی امریکا در گوشه و کنار جهان و
کشتار انسان ها و نشان ندادن واکنش در برابر این جنایات و عدم حمایت از مظلومین جهان
تصور می کردم شما بی خدا هستید!”

 

پاپ که از سخنان کاسترو برآشفته شده بود و این عبارات را توهین به خود و پیروان کلیسای کاتولیک
تلقی می کرد خواست جلسه ملاقات با کاسترو را ناتمام ترک کند.

 

اما کاسترو او را به تحمل و نشستن دعوت کرد و خطاب به او گفت:
“اگر شما خود را نماینده عیسی مسیح در زمین می‌دانید و معتقد هستید میلیونها نفر در جهان پیرو دارید
و بسیاری از رهبران جهان و از جمله رئیس جمهور آمریکا و مقامات این کشور به شما ایمان دارند
و جایگاه شما را تقدیس می کنند، از آنها بخواهید هزینه های جنگی را کنار گذاشته و در مبارزه با فقر و نجات انسانها به کار بگیرند!”

 

پاپ جواب داد:
” کلیسا در سیاست دخالت نمی کند!”

و در اینجا کاسترو تیر خلاص را شلیک کرد و خطاب به پاپ گفت:


“اگر کلیسای کاتولیک با میلیونها نفر پیرو در سیاست  دخالت نمی‌کند و کاری به سرنوشت مردم
و بلایی که امپریالیسم غرب و سرمایه سالاران بر سر فقرا و کشورهای جهان سوم می آورند ندارد،

پس چنین کلیسایی یک نقش فانتزی و تشریفاتی دارد و چیزی شبیه تشریفات جشن سال نو و یا هالووین
و روز شکرگزاری و امثال آن است و چنین کلیسایی چکار به ایمان من دارد؟! البته که من به چنین کلیسایی ایمان ندارم!
زیرا اهل تشریفات و مراسم فانتزی نیستم!”

 

پس از این ملاقات پاپ ژان پل دوم (پاپ اسبق) در بازگشت به رم خطاب به خبرنگاران گفت:
“اگر چه کاسترو به کلیسا ایمان ندارد، اما به تصور من از انسان‌های مورد توجه خداوند است! ”