هر کسی این پنج خصلت را داشته باشد از آب حقیقت علم و حکمت سیراب شده است 

 

دانشمندی در بیابان به چوپانی رسید و به او گفت :

چرا به جای تحصیل چوپانی میکنی ؟

چوپان در جواب گفت :

آنچه خلاصه دانشهاست یاد گرفته ام .

دانشمند گفت : خلاصه ی دانشها چیست ؟

چوپان گفت :

پنج چیز است   ...

تا راست تمام نشده ---دروغ نگویم  

  تا مال حلال تمام نشده ----حرام نخورم  

تا از عیب و گناه خود پاک نکردم عیب مردم نگویم .

تا روزی خدا تمام نشده  به در خانه ی دیگری نروم  .

تا قدم به بهشت نگذاشتم از هوای نفس و شیطان غافل نباشم .

دانشمند گفت :

حقا که تمام علوم را دریافته ای 

هر کسی این پنج خصلت را داشته باشد از آب حقیقت علم و حکمت سیراب شده است .