تکیه تا بر سر او رنگ وفا زد فارغ-خنده چون غنچه به گلزار صفا زد فارغ 

روستا زاده ای از حومه زرخیز اراک-آمد و خیمه به شهر شعرا زد فارغ


موسی اسکانی 


موسی اسکانی متخلص به  (فارغ)متولد یکهزار و سیصد و سه شمسی در روستای اسکان از توابع اراک 


در سال 1326 شمسی سرودن شغر را آغاز کردم 

و از سال 1337 شمسی وارد انجمن های ادبی تهران شدم 

و با اساتیدی مانند زنده یاد استاد عباس و زنده یادان استاد ناصح و استاد خلیل سامانی (موج) آشنا شدم 

و تاکنون هم عضویت چند انجمن را دارم . 


اشعارم در سال 1370 تا سال جاری در کتب -مجله ها - و هفته نامه های تهران مانند :


نشریات انجمن ادبی و هنری امیر کبیر 

نشریات انجمن ادبی گلستان سعدی 

مجله ی دنیای سخن 

مجله ی خورجین 

مجله ی طنز پارسی ...