اینستا گرم را امثال این آشغال به شهر نوئی تبدیل کردند که توش هر گونه که میخواهند جولان میدهند  و هیچ کس نمیتواند کاری انجام دهد ....
.ای کاش اول فرهنگ سازی میشد بعد اما ....

وحید خزائی 

اگه حضور ذهن داشته باشید وحید خزائی به پلیس فتا همه جا هست معروف شد . 
این اقا چندین دختر را با هاشون دوست شده بود و برای این که معروف شود فیلم آنها را در دنیای مجازی پخش کرده بود . 
این دختران به دختر خاله ها -خواهر و مادرش معروف شده بودند . این دختر عممه  اون دختر خالمه ووو
 توسط پلیس فتا این اقا گرفته شد و خودش را یک کارگر بیچاره معرفی کرد و در اخبار هشت و نیم هم  نشان داده شد . یعنی نباید تحقیق بشه که این کیه ؟ چیه ؟ چه کارس ؟ عضو چه خانواده ای است ؟ وگرنه پلیس کار خودش را انجام داده است . 
خلاصه این که بعد آزاد شد و به ترکیه گریخت .

این آقا چگونه آزاد شد ؟بماند ...پارتی اش کی بود ؟  خدا عالمه
و گر نه مگه میشود با آبروی دختران این مرز و بوم بازی کرد و خیلی راحت بعد از یک مدت زندانی شدن آزاد بشود بره اونور آب شروع کنه به اراجیف ... با با این ترکیه است همین بغله نمیخواهید برید آمریکا که ....برید جمعش کنید این مفسد را ....
اما حالا در دنیای مجازی 
 در پی کثافت کاری خودش است و هر لحظه از خودش پستی میگذارد که با دختران استانبولی مست میرقصد و خوش است و برای جوانان پاک ومعصوم ما الگوی بدی شده است . 

یک مدت پلیس ترکیه گرفتش که به آتا ترک فش داده است و میگفت که مرا فلانی لو داده است . 
و خط و نشان برای اون آقا میکشید .

داوود هزینه دوست وحید خزائی ...

فش ناموسه که به همدیگر میدهند و خط و نشانها برای هم میکشند . 

بعضی مواقع میخندد گاهی میگرید گاهی مست است گاهی میرقصد و حالا راه میرود و فش میدهد .

به راستی چرا ؟
؟
علتش چیه ؟

آیا این آقا پدر و مادر ندارد ؟

آیا هیچ کسی نبوده که برای این جوان وقت بگذارد و کمی ادب و نزاکت به او بیاموزد ؟

جای تعجب است که در دنیای مجازی یک فرد ایرانی اینگونه خودش را مورد تمسخر  دیگران قرار داده و بیکار و بی عار راه برود و اراجیف ببافد .

عشقا چه طورید ؟

عشقا چه طورید تکیه کلام وحید خزائی است ....با عشقا چه طورید شروع به اراجیف میکند . 

آن چه که مسلم است این بشر هر آن چه که الان است ریشه از بچگی دارد عقده های بچگی کم کم  او را به این جا کشانده  است . 

در هر حال جوانان ما در دنیای مجازی پرسه میزنند و در فالوراشون بلخره  یک پست از این جوان دریافت میکنند .

نمیدانم چگونه و چه طور ؟ اما باید جلوی اینگونه کثافت کاریها  را گرفت . 

همه بد نیستند  بلخره این آقا همو خلق و خوئی دارد . شاید بیمار است ؟

آدم سالم این گونه بد دهنی نمیکند ؟ 

داوود هزینه از دوستای وحید خزائی است که او به علت این که خرج دختران میکند به داوود هزینه معروف است . 

حالا در دنیای مجازی این دو به جان هم افتاده اند .

آقای وحید خزائی جوانی و جوان جایزوالخطاست منکر این نمیشه شد .

بلخره هر کسی یک جوری جوانی میکند اینهم منکرش نمیشوم . 

جوانیست و هزاران دنگ و فنگ اما :

این فش ها ی ناموسی بد که به تازگی در اینستا راه انداختی چه صیغه ای است ؟

چرا با فش خودت را ارضا میکنی ؟  رقصیدن دوست دختر گرفتن خندیدن وووو جرم نیست .اما فش دادن جرمه این را بدان 

تا حالا کسی نمیگفت فلان فلان شده است وحید خزائی ولی اکنون میگند . همه یک جورائی بهت فش میدهند . بر پدر و مادرت نفرین  میکنند .

الفاظ رکیک در جائی که از هر سن و سالی  درش پرسه میزنند .

دنیای مجازی الان بچه دو ساله هم درش  پرسه میزند .

پس ادب را رعایت کن خیلی راحت با کلام میتوانی چنان تو دهنی به دشمنت بزنی که باورت نشود . 

فش فقط شخصیتت را  پائین میاورد و بی فرهنگ خوانده میشوی ...

با گنده تر از خودت هم دهان به دهان نگذار تو کشور غریب و گر نه کار دستت خواهد داد پسر خودت را جمع کن .

یا باز این مسخره بازی که راه انداختی  میخوای معروف بشی که نه نمیشی ....بدتر از چشم میافتی ....جمع کن این بساطو و گر نه ....


شنیدم بهت شلیک کردند و تا خورده زدند تو را ؟ بچه پرو بازی در نیار  

امیدوارم شر امثال  شما که الگوی بدی برای جوانان هستید از روی زمین کنده شود . آمین