در خیابان این روزها رفت و آمد ها بیشتر و بیشتر شده و علتش هم معلومه خرید پوشاک  و تهیه ی  ملزومات عید 


پس بدانید که :

متلک انداختن تفریح نیست جرم است .

طبق ماده 619  قانون مجازات اسلامی ---هر کس در اماکن عمومی مزاحم زنان شده یا با الفاظ مخالف شئون به آنان توهین کند ---

به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد !


لازم به ذکر است که : فروشندگانی که تاکنون به دختران و زنان  جوان از الفاظ مادر استفاده میکنند شامل همین مجازات میشوند . چرا که دختری که سنش 15 تا 20  است فروشنده به آنها میگویند که این پوشاک را برای نوه تان میخواهید و یا از کلمه ی مادر  استفاده میکنند . متلک به حساب میاید و اگر از آنها شکایت شود مطمئن باشید که مجازات خواهید شد .

پس بهتر است که :به ناموس مردم همان جور که دوست دارید به ناموستان  رفتار شود رفتار کنید ...

بی گمان دست در آغوش کسانش ببرند  ----هر که یک  بوسه ستاند زلب یار کسی 

عید شما پیشاپیش مبارک