گفته میشود که:

دود اسپند میکروب کش است امابه دلیل وجود ماده ای سمی به نام harmaline برای زنان باردار فوق العاده خطرناک است و باعث سقط جنین میشود .