امپراتوری  550-330 ق.م


امپراتوری هخامنشییان 


550 -330 ق.م

نخستین امپراتوری ایران در زمان اوج خود بزرگ ترین امپراتوری بود که جهان آن دوران  به خود دیده بود . 

این امپراتوری که به دست کوروش بزرگ بنیان گذاشته شده بود  تمام خاورمیانه را تحت اختیار داشت .

از سرزمین های میان دورود فرات و دجله در غرب آغاز میشد   و تا بلغارستان -افغانستان -پاکستان و شمال غربی هند پیش میرفت .


دومین فرمانروای آن کمبوجیه دوم بر مصر هم چیره شد که مثل جواهر تاج امپراتوری به شمار میرفت .

با این حال در دوره آخرین پادشاه این سلسله داریوش سوم درباریان خائن به طرز شگفت انگیزی باعث شدند که امپراتوری هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی سرنگوون شود.


هرودوت ظهور و سقوط این امپراتور ی را در کتابش شرح داده است .


با این که امپراتوری هخامنشیان نسبت به دیگر امپراتوری ها از لحاظ قلمرو و قدرت نظامی کوچک تر بود اما :

برای تمدن جهانی میراثی علمی .فنی و تدارکاتی بر جای گذاشت .


هخامنشیان از یک نظام پستی منظم شبکه جاده ای گسترده که توسط ایالتها نگهداری میشد و یک زبان اداری مشترک که همه ایالت ها با آن در ارتباط بودند ابداع کرده بودند . 


ایرانی ها همچنین پوشاکی داشتند که امروز ه میلیون ها نفر در سراسر جهان ان را میپوشند ..شلوار