امپراتوری که با قدرت محض اراده به وجود آمد ...


امپراتوری مقدونیه 

سال 146 پ-م-تا سده نهم میلادی 

با این که برخی امپراتوریها سرزمین های گسترده ای در بر میگرفتند 

اما امپراتوری هائی نیز بودند که با قدرت محض اراده به وجود می آمدند .

مقدونیه قلمرو کوچکی در اطراف یونان بود که تا حدودی به چشم سرزمینی روستائی و عقب مانده به آن نگاه میشد . 

اما حکومت موروثی چند فرمانروا آن را به قدر تمند ترین حکومت عصر خود تبدیل کرد به طوری که جهان باستان را از مصر تا هند زیر سلطه خود کشید .

فیلیپ دوم تاج و تخت را از ماکدون در سال 359 پیش از میلاد گرفت او در اصل قرار بود نایب السلطنه برادر زاده اش باشد .

اما خود بر تخت نشست و دست به گسترش قلمرو مقدونیه زد پس از قتل فیلیپ در سال 336 پیش از میلاد پسرش اسکندر بر تخت نشست 

حکومت اسکندر که ناشی از وحدت ارتش ایالت های یونانی بود . 

در یک نبرد ده ساله امپراتوری ایران را شکست داد و قدرتش را در سراسر مدیترانه و فراتر از هند گستردو سپس بر مصر دست پیدا کرد 

اسکندر یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی در تاریخ جهان بود که منشا قدرت امپراتوری مقدونیه به شمار میرفت . 

پس از مرگ   اسکندر در سال 323پیش از میلاد و در سن 33 سالگی ماشین نظامی او فرو پاشید  و در پی آن امپراتوری بدون وارث او نیز سقوط کرد . با این حال آنتیگونوس سوم تا حدودی برخی از نواحی قلمرو مقدونیه را دوباره سرو سامان داد