بیش از هزار سال حکمرانی کرد 

امپراتوری مسیحی روم

این امپراتوری به خاطر نوع ساختار حکومتی اش بیش از هزار سال متفاوت از امپراتوری های همانند خود حکمرانی کرد .

بر خلاف امپراتوری های دیگر که زبانی مشترک و حکومتی خود کامه را تحمیل میکردند . 

این امپراتوری بیشتر طول عمر خود را به صورت کنفدراسیونی از اروپائی هائی که توسط خاندان سلطنتی متحد شده بودند گذراند .


با این حال خاندان سلطنتی آزاد بود زبان و آداب و رسوم خود را حفظ کند . 

امپراتوری مقدس روم در آغاز سده های میانه به دست شارلمانی پایه گذاری شد . 


او در نظر داشت که دوباره قدرت امپراتوری بیزانس را در مرکز اروپا به وجود آورد .

این امپراتوری در اوج خود و در زمان هنری سوم بیشتر خاک  فرانسه -آلمان -جمهوری چک اسلوواکی و ایتالیا را در اختیار داشت .


بین سالهای 1438تا1704 خاندان هایسبورگ - که شاهانی اتریشی مجاری بودند - بر آن حکم میراندند . 

نخستین فرمانروای هایسبورگ امپراتوری مسیحی روم فردریک سوم بود .


آنها توانستند کنترل خانوادگی هایسبورگ را بر این امپراتوری تا سده هجدهم در دست داشته باشند .

تا این که پیامدهای ژنتیکی ازدواج های فامیلی امپراتوری را به اضعحلال سوق داد .


کمتر از صد سال پس از آن امپراتوری مسیحی روم به دست ناپلئون افتاد . ش