سلطان محمد دوم عثمانی را به یک امپراتوری تبدیل کرد 


امپراتوری عثمانی 


1299-1922 میلادی 

ملتی که امپراتوری بیزانس را از سرزمین مادری اش بیرون راندند عثمانی ها بودند .

آنها بودند که توانستند هم از لحاظ قلمرو و هم از لحاظ ماندگاری از امپراتوری بیزانس پیشی بگیرند . 


این امپراتوری به دست عثمان اول در آناتولی (( ترکیه کنونی ) پایه گذاری شد .

سپس سلطان محمد دوم قسطنطنیه را فتح کرد و عثمانی نو پا را به یک امپراتوری تبدیل کرد .


این قلمرو در طول حوزه مدیترانه از الجزایر تا بغداد گسترش یافت و در اوج خود از شمال تا جنوب یعنی از بوداپست تا خلیج فارس ادامه پیدا کرد . 

امپراتوری عثمانی از حدود سده های میانه تا سده بیستم دوام آورد که بیشتر به خاطر موقعیت کلیدی پایتخت آن بود .


این شهر پیوندی حیاتی بین اروپا و شرق ایجاد میکرد و امکان میداد تا امپراتوری عثمانی با بهره مندی از وسعت قلمروش از تجارت هر دو طرف سود ببرد .


حکومت دراز مدت این امپراتوری احتمالا  به خاطر حاکمان قدرتمند و شاید عنوان پر زرق و برق سلیمان با شکوه  

و همچنین ثروت -فرهنگ ارتباط های سیاسی مهم و صلحی بود که این امپراتوری به دست آورده بود .