Image result for ‫عکس گاومیش امریکا‬‎

گاو میش کوهان دار آمریکائی 

گاو میشها 

در امریکا پارکی وجود دارد به نام پارکئ  YELLOWSTONE  که در این پارک حیواناتی که امکان انقراضشان است حفاظت میشود . 

این پارک اولین پارک ملی دنیاست 

یلسون پارکی است که به اندازه ی یک کشور کوچک است و در سه ایالت شمالی آمریکا گسترده شده است . 


این جا زیست گاه خیلی از موجودات وحشی و دیدنی  قاره ی آمریکاست .

بزرگترین جانوری که در این پارک است گاو میش است . 


گاو میش بزرگترین پستاندار ی است که در این قاره وجود دارد . 

این موجودات یک تن وزن دارند و جزء  گاوهای وحشی به شمار میروند . 


زمانی در سراسر این قاره به تعداد زیادی وجود داشتند اما :

بی رحمانه شکار شدند 

حالا تعداد اندک از آنها در جاهای حفاظت شده مثل این پارک باقی ماندند . 


گاو میشها جزء گاو سالان هستند از خانواده ی گاو ها هستند . 

اگر فکر میکنید که تمامی گاو سالان موجوداتی آرام هستند که برای خودشان در گوشه ای نوش خار میکنند سخت در اشتباه هستید . 


آنها جانورانی بی نهایت سریع و بسیار قوی که میتوانند خیلی بد اخلاق باشند و رفتاری غیرمنتظره داشته باشد . 


یک کوهان بزرگ پشتشان دارند که فقط عضله است و کارشم نگه داشتن جمجمه ی استخوانی اونهاست . 


گاو میشها از این صلاح در موقع جنگ با همدیگر یا موقع نبرد با دشمن همیشه گیشون یعنی گرگ استفاده میکنند . 


نبرد بین گاو میش و گرگ آن قدر خشن و بی رحمانه است که دیدنش بسیار ناخوشایند ...


هم گرگها و هم گاو میشها قدرتشان به پر تعداد بودنشونه 


وقتی دسته ی گاومیشها شروع به دویدن میکنند زمین به لرزه در میاید . 


گاومیشها بزرگتر حلقه ای تشکیل میدهند و از بچه ها و ضعیف ترها حفاظت میکنند . 


اغلب اوقات گرگها متوجه میشوند که کمتر از گاو میشها هستند و حریفشان نمیشوند عقب نشینی میکنند . 


سلاح گرگها حیله گری و  کار گروهی و سلاح گاومیشها شاخ ها که میتواند در یک ماشین را سوراخ کند و لگدشان که میتواند استخوانها را بشکند . 


گاو میشها ممکن است شکار چی نباشند اما با اون کوه کوشت سرعت 50 کیلومتر در ساعت به تند خوئی  میتوانند مرگ آفرین دباشند .