Image result for ‫عکس گرگ امریکائی‬‎


گرگها 

گرگها را خیلی سخت میشود پیدا کرد و از آنها فیلم گرفت .

اگر گرگی را در روز ببینید بسیار هیجان انگیز خواهد بود که چنین چیزی بسیار کم اتفاق میافتد . 

گرگ وحشی در موقع شکار کردن بسیار بی نظیر  است . 


گرگ خاکستری آمریکا :

این گرگها بسیار باهوش و پیچیده اند که دسته جمعی شکار میکنند قلمرو آنها تا صدها کیلومتر گسترده است .
آنها با وجود درنده خوئی جانورانی خجالتی هستند .

اغلب هم شبها فعالند . دسته ی گرگها چیزی بیشتر از یک خانواده هستند . 

طرز شکار کردن گرگها این گونه است که :

وقتی میخواهند گوزنی را شکار کنند گروه منسجم میشوند که با هم کار شکار را انجام دهند .
وقتی متوجه ی یک شکار میشوند سریعترین گرگ جلوتر از همه را میافتد و بقیه به تدریج حلقه ای دور شکار تشکیل میدهند . 

وقتی گوزن را شکار میکنند دندانهایشان را در گوشت شکار فرو میبرند و پنجه هایشان را در پاهای شکار فرو میکنند . 
از همه ی عضلات گردنشان شکار را از پا در میاورند . 

وقتی طعمه تنها و آسیب پذیر شد تمام گروه بهش حمله میکنند . 
این پایانی وحشتناک برای گوزن شمالی است که اسیر یکی از زیرک ترین و بیرحمترین شکارچیان دنیا بشود . 
تمام محیط پر از خون گوزن میشود که بیشتر شبیه کف یک فروشگاه قصابی است .

سی سال پیش گرگها از ایالت آمریکا ناپدید شده بودند حالا این شکارچیان بزرگ دوباره باز گشته اند .

گرگها شکارچیان موفق و جانورانی مرگ آفرین هستند . 
گرگها ممکن است موفق ترین شکارچیان باشند ولی به هیچ عنوان بزرگترین و نیرومندترین جانوران این پارک نیستند . 

گاو میشها و گرگها قدرتشان در دسته جمعی شکار کردن است . 

گرگها سلاحشان حیله گری است و گاو میشها شاخهایشان است .