Image result for ‫عکس ماستشو کیسه کرده‬‎


ماستشو کیسه کرده 

به مختار السلطنه گفتند که : 

ماست در تهران خیلی گران شده است .

فرمان داد تا ارزان  کنند . 

پس از چندی ناشناس به یکی از دکان های شهر سر زد و ماست خواست .


ماست فروش که او را نشناخته بود پرسید :


چه جور ماستی میخواهی ؟

ماست خوب یا ماست مختارالسلطنه !

وی شگفت زده از این دو گونه ماست پرسید .


ماست فروش گفت :

ماست خوب همان است که از شیر میگیرند و بدون آب است و با بهای دلخواه میقروشیم .

ماست مختارالسلطنه همین تغار دوغ است که در جلوی دکان میبینی که یک سوم آن ماست و دو سوم دیگر آن آب است 

و به بهائی که مختارالسلطنه گفته میفروشیم . تو از کدام میخواهی ؟!


مختار السلطنه دستور داد ماست فروش را جلوی دکانش وارونه از درختی آویزان کرده و بند تنبانش را دور کمر سفت ببندند .

سپس تغار دوغ را بالا در لنگه های تنبانش بریزند و آن قدر آویزان نگهش دارند تا همه آب هایی که به ماست افزوده از تنبان بیرون بچکد !


چون دیگر فروشنده ها از این داستان آگاه شدند همگی ماست ها را کیسه کردند ! 

وقتی میگند فلانی ماستشو کیسه کرده یعنی این ....


اکنون در تهران واقعا همین طور است اگر یک مغازه دار را از اول که شروع کردند به 

گران فروشی و احتکار مجازات میکردند . 

 هرگز تورم و گرانی به این حد نمیرسید و مغازه داران ماست خود را کیسه میکردند .