کلید خالی کردن جیب ثروتمندان ----Image result for ‫پوست سمور روسی‬‎--خز


خز 

قدیما پالتو پوست در بین خانمها  بسیار رواج داشت و هر کسی برای این که جلب توجه کند از پالتو پوست استفاده میکرد . 

پالتو پوست خانمها  با چه قیمتی تهیه میشد  ؟ 

چند حیوان قربانی پالتو پوست خانم میشد ؟ Image result for ‫پوست سمور روسی‬‎

خانمها وقتی پالتو پوست به تن میکردند خیلی به خود میبالیدند خودشان را برتر از همه میدانستند . 

چرا ؟ چون پالتو پوست داشتند ...

البته نه فقط پالتو پوست - کیف -کفش -کلاه -جوراب ....از پوست حیوانات گران قیمت تهیه میکردند . 


هر زمان یک چیزی مد میشود  .امان از این مد  امان ...


دیر زمانیست که دیگر کمتر پالتو پوست به تن میکنند و از مد افتاده است . 

شاید علتش این بود که نسل این گونه حیوانات در حال انقراض بود و طرفداران حقوق حیوانات شال و کلاه کردند برای از بین بردن این مد در بین انسانها  به راه افتادند ...


اما آیا به راستی از مد افتاده است ؟ آیا دیگر حیوانات قربانی فیس و افاده ی خانمها نمیشوند ؟  آیا دیگر کیف و کفش ثروتمندان از پوست حیوانات نیست ؟ اگر این چنین است باید خیلی خوشحال بود .

باید خوشحال بود که نسل حیوانات در حال انقراض حفظ میشود . 


بیچاره حیوانات که شدند فیس و افاده ی بانوان ثروتمند --هنرمندان مشهور وووو

بیشتر خوانندگان از کیف - کفش - دستکش -پوتین - چکمه -کلاه -جوراب ...Image result for ‫پوست سمور روسی‬‎..که از پوست حیوانات  تهیه شده اند در موزیک ویدیو ها استفاده میکردند و ان را مد میکردند ...

اما به راستی این طور است ؟

آیا طرقداران حقوق حیوانات توانسته اند از قربانی شدن خیلی از حیوانات جلوگیری کنند ؟ امیدواریم این طور باشد 

Image result for ‫پوست سمور روسی‬‎Image result for ‫پوست سمور روسی‬‎


آیا کارشناسان محیط زیست  اقدام اساسی انجام دادند ؟ آیا برای  تجارت حیوانات رو به انقراض قانونها گذاشته شده است ؟ وضعیت حیات وحش خیلی غم انگیزه خیلی 

Image result for ‫پوست سمور روسی‬‎

وقتی میدانید این حیوانات در حال انقراضند و هنوز میخرید خیلی بی مسئولیتید . 


ناهید -ع