Image result for ‫عکس مار پیتون‬‎


مار و استفاده از پوستش :

شکارچیان مار بدنبال شکا ر مار پایتون هستند چرا که روزی خانواده هایشان از پوست گران این مار  به دست میاید .

مار پیتون گرانترین پوست مار است . 

مار گیری و شکار مار باید چنان ماهرانه انجام شود تا هیچگونه خراشی به پوستش وارد نشود چرا که از قیمتش کاسته میشود . 


مار پایتون طولش گاهی تا 8 متر میرسد .

به شدت قوی است و طعمه اش را با فشار دادن میکشد . 

هر گوشه ای که سوراخ  بزرگ دیده میشود مطمئنا ماری در آن سوراخ است .

مار گیران ماهر مار را با دست میگیرند .

پایتون گل دار 25 دلار می ارزد و شکارچیان به دنبال شکار مار قورباغه هم برای خوردن صید میکنند و گوشت آن را میخورند .


مار پایتون را معمولا دندانهایش را با یک چوب میکشند . رنگهای بسیار زیبائی دارند 

طراحها از پوست مار پیتون  برای کیف و کفش استفاده میکنند . 

بعد از شکار مار پایتون آن را به کارخانه ها میبرند .

تجارت میلیاردی پایتون مشبک از جنگلهای اطراف به کارخانه آورده میشود .


پوستها عین نجاری چوب  باید صاف صاف بشود .

مار در کارخانه ها مثل یک خطکش بزرگ و صاف در آورده میشود .

از پوست مار کمربند -کفش و کیف و.....استفاده میشود . 

وقتی به یک کالای لوکس تبدیل میشود کلی ثروتمندان بابتش پول میدهند .

 

خرید و فروش مار تنها به یک مجوز احتیاج دارد . 

در چین گوشت مار را هم میخورند یعنی در واقع هم از پوست و هم از گوشتش استفاده میشود .


تکان دهنده ترین قسمتش سلاخی مار است که :

مار های گرفته شده را باید محکم گرفت و یک میله میکنند در دماغش و تا ته فرو میبرند و وقتی به ته رسید صدای تق میدهد البته مار بسیار تقلا میکند . وقتی تا ته فرو رفت در این لحظه دیگر مار تقلا نمیکند و میمیرد .

این کار اصلا انسانی نیست و بسیار وحشتناکه تصورش هم دل آدمی را به درد میاورد 

اگر انسانها سلاخی مار پایتون را ببینند آیا باز اقدام به خرید اقلامی که با پوست مار ساخته میشود میکنند ؟؟؟.

باید قسی والقلب باشند .

وقتی مار کشته شد به وسیله ی شلنگ آب داخل بدنش را پر از آب میکنند این کار را برای این انجام میدهند که پوستش کش بیاید .

پوستش بدین طریق پهن تر میشود اما مار هنوز تکان میخورد و احساس میکنید که مار هنوز زنده است .

اما مار زنده نیست فقط سیستم عصبی اش هنوز کار میکند . 

متابولیسم کند مار باعث میشود اعصاب مدتها پس از کشته شدن اعصاب مدتها پس از کشته شدن اعصاب همچنان واکنش نشان دهند .

=================================

=================================

نمیتوان به طور دقیق گفت که مار به طور صد در صد احساس درد نمیکند .

پایتونها به مدت 2 ساعت پر از آب میشوند و سپس پوستشان را جدا میکنند یکی از تکان دهنده ترین چیزهائیست که دیده اید .  


                                       بر گرفته از یک مستند تکان دهنده