زندگی در هوای پاک 

تحقیقات نشان داده  کسانی که در روستاها زندگی میکنند کمتر به بیماریهای تنفسی دچار میشوند . 

کسانی که در مزرعه زندگی میکنند کمتر به بیماریهایی از جمله آسم و حساسیت و بیماریهای تنفسی دچار میشوند .

روستائیان بیشتر دامدار و کشاورز هستند 

 باکتریهائی که در فضولات حیوانات مخصوصا گاوها وجود دارد باعث مقاوم تر شدن سلول های تنفسی شش ها به حساسیت  میشود .

بر اساس یک نظریه ی قدیمی :

هر چه تعداد باکتریها و میکروبها در محیط زندگی  کودکان بیشتر باشد در بزرگسالی مقاوم تر خواهند شد . 

طبق تحقیقاتی که در سویس انجام شده کودکانی که درمزارع و دامداریها زندگی میکنند 20 در صد کمتر از هم سن وسالان شان که در شهرها زندگی میکنند دچار حساسیت میشوند . 

کسانی که در روستاها زندگی میکنند کمتر به بیمارستانها مراجعه میکنند .عمر روستائیان بیشتر از شهریهاست . 

محققان ضمن تحقیق روی موش ها فهمیدند که بدن آنها درمواجهه با گرد و خاک مزرعه و دامداری پروتئینی به نا A20 میسازد .

این پروتئین در بدن کودک دچار حساسیت وجود ندارد با بدنشان نسبت به ساخت آن مقاوم است .

با آن که این تحقیقات جواب همه ی پرسشها ی مربوط به شکل گیری حساسیت در انسان را نمیدهد اما محققان آن را گامی بزرگ جهت شناخت عوامل و نیز درمان حساسیت ها به خصوص در کودکان میدانند .