آمریکا از برجام خارج شد ...

مگه میشه با پنج کشور دیگه بر جام را ادامه داد ؟؟؟!!!