غده ی هیپوفیز غده ی تغییر فصل 


محققان میگویند که :

غده ی هیپوفیز  بدن تقویمی شیمیائی وجود دارد که بدن را از تغییر فصل مطلع میکند 

پیش از این :

میدانستند که بدن با تغییر فصل ( با تغییر طول مدت روشنائی روز ) دچار تحولاتی میشود .

مثلا :

ریتم سوخت و سازش تغییر میکند حالا آنها متوجه شده اند که :

با عوض کردن طول روزو تغییر میزان ترشح هورمون ملاتونین ( هورمون خواب ) غده ی پینه آل ( صنوبری ) یکی از مهم ترین پیام ها را صادر میکند .

ملا تونین باعث بیشترین تغییر روی هورمون تیروئید میشود که این اتفاق بیشترین تغییرات فصلی در بدن انسان را به دنبال دارد .


محققان دریافته اند که : 

حدود 17 هزار سلول در بخش هیپوفیز  این تغییرات را کنترل میکنند . 

این سلول ها با ترشح دو نوع هورمون زمستانی با تابستانی بدن را به یکی از دو حالت زمستانی یا تابستانی میبرند .