موجودی به نام یوفو 

یوفوها 

چینی ها به خاطر مسائل زیادی شهرت دارند . کمتر کشوری را سراغ داریم که از محصولات جینی استفاده نکنند . 

همه جا محصول چینی به چشم میخورد . هر جا قدم میگذارید و به هر کشوری میروید . 

به خاطر فرهنگ غنی خود در همه ی جای جهان شناخته شده اند . 

از جمله میتوان به ادعاهائی مبنی بر فعالیت یوفوها در این کشور  اشاره کرد ...

یوفو 

در 15   مه سال 2014 

چین سقوط سه یوفو را در نزدیکی شهر چی چی هار تایید کردند .


شاهدان عینی میگویند که :

صدایی را که گوش ادمی را کر میکرد را شنیده اند 

سپس گوی آتشینی را دیده اند که از این سوی آسمان به آن سوی آسمان پرواز میکرد .

و بلخره سقوط کرد .

به محل سقوط ر فتند .

با جسمی کروی روبهرو شدند که بدنه ی فلزی اش در اثر برخورد به زمین دندانه دار شده بود .


عده ای در حال بررسی اش شدند .

عکس گرفتند و در فضای مجازی پخش کردند . 

انتشار این عکسها بحثهای زیادی به همراه داشت . ماهیت یو فوها  دامن زد .

این سقوط کمی بعد از پرتاب موشک روسی اتفاق افتاده بود.

 موشکی حامل ماهواره که 9 دقیقه پس از پرتاب از قزاقستان دچار مشگل شد و سقوط کرد . 


یک کمیته تحقیقاتی روسی علت را 

نقص لوله های انتقال سوخت عنوان کردند . 

این مسئله میتوانست سقوط یوفو در چین را توضیح دهد . 


چند روز بعد 

مقامات سازمان ملی هوا و فضای چین هم همین توضیح را منتشر کردند .


آیا  به راستی این گونه بوده است یا نه ؟!!