میمون گیبون گیبون بسته به جنسیت رنگ و موی گیبون از سیاه تا قهوه ای روشن و میان سیاه و سفید متغیر است .گیبونهائی که کاملا سفید و یک دست باشند بسیار کمیاب و نادر است . بیشتر زندگیشان بر روی درختان است و از این شاخه به آن شاخه میپرند . بیشتر بر روی درختان زی زندگی میکنند . پستانداران آکروبات بازی هستند که در جنوب شرقی آسیا زندگی میکنند . هیچ شکارچی نمیتواند آنها را شکار کند . بزرگترین و تیره ترین میمونهای گیبون سیامنگ نام دارد . به خاطر جنگل زدائی سریع محیط زندگی آنها در خطر انقراضند .گیبونها :خیلی کوچکند و سبک وزن هستند . سرشان گرد و دستهای خیلی بلندی دارند .دستان بلند تر از پاهایشان  است . بدن کوتاه و ضعیف دارند . دم ندارند رنگشان از رنگ روشن تا خیلی قهوه ای تیره یا سیاه است . موی متراکم بیشتر بدنشان را پوشانده است .جاهائی از بدنشان که مو ندارد عبارتند از :کف دستان -زیر بغل - کف پاها -انگشتان -صورت حواس آنها که شامل شنوائی -بینائی  شامل دیدن رنگ -چشائی -بویائی  و لامسه است شبیهه انسان است .صورتی بی مو با چشمان تیره دارند .سوراخهای بینی آنها کوچک است . دستانشان شبیه انسانهاست .دستان چهار انگشت و یک شصت مقابل دارند پاهایشان هم پنج انگشت دارد . همه چیز را میقاپند و با دستان و پاهایشان حمل میکنند .