Image result for ‫عکس حاج ابراهیم خان کلانتر‬‎
حاج ابراهیم کلانتر 1745-1801 میلادی 


حاج ابراهیم کلانتر مدیون حکام زندیه بود .   

  در دوره ی آنها صاحب مقام شده بود و لطف علی خان به او اعتماد داشت . 

اما :

او  به خان زند خیانت کرد . دروازه های شیراز را به روی او بست و بر عکس به روی آغا محمد خان گشود .ابراهیم خان را باید یکی از عاملان اصلی به قدرت رسیدن قاجارها دانست .ت

تا جائی که ناصرالدین شاه در سفرش به فرانسه در باره ی اهمیت او گفته بود .

 من فراموش نمیکنم که این یهودی (حاج ابراهیم )بود که کمک کرد قاجار ها سلطنت را به دست آورند البته او بعدها چوب خیانتش را خورد و چون روز به روز قدرت بیشتری میگرفت . 
فتحعلی شاه به او که صدر اعظمش بود بدگمان شد و دستور داد در چشمش میل  فرو بردند و بعد او را کشتند .