صدر اعظم  امیر کبیر Image result for ‫عکس امیر کبیر‬‎ 

 امیرکبیرسال   1186--1214 شمسی 

پدرش  آشپز قائم مقام فراهانی بود .به همین خاطر از کودکی به خانه ی قائم مقام رفت و آمد داشت و آن جا تربیت شد . در جوانی منشی قائم مقام بود و بعدا به یکی از افراد  قابل اعتماد ناصرالدین  میرزای ولیعهد بدل شد .که بعد از مرگ  محمد شاه او را با قدرت تمام به تهران آورد و به تخت  نشاند . دوره ی صدر اعظمی امیر کبیر فقط سه سال و اندی طول کشید . با این حال خدمات او در این زمان کم آن قدر تاثیر گذار بود که نامش را برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار کرد . تاسیس دارالفنون انتشار روزنامه ی وقایع اتفاقیه  رسیدگی به امور مالی بازسازی ارتش و ....اینها بخش کوچکی از خدمات امیر کبیر بود .پاسخ خدمات امیر -------------دستور قتلش در حمام فین کاشان بود .