پارت اول:

 
 
 
 
 
پارت دوم:
 
 
 ملت ایران  برای تشیع پیکر پاک ناصر ملک مطیعی یک پارچه شرکت کردند .ققط پیرمردها و پیرزن ها در خانه ماندند . کل تهران برای مراسم تشیع شرکت کردند . درود بر ملت  ایران 
 
ناصر جان روحت شاد هرگز از یادها نخواهی رفت هرگز