فردا ملت ایران برای بدرقه ی این بزرگ مرد سینمای ایران  به خانه ی ابدیش خواهند آمد .