Image result for ‫پرچم ایران‬‎


ایران


ای ایران ای مرز پر گهر 

ای خاکت سر چشمه  هنر 


دور از تو اندیشه بدان 

پاینده مانی تو جاودان 


ای ی ی ی ی

دشمنت از تو سنگ خاره ای من آهنم 

جان من فدای خاک پاک میهنم 


مهر تو چون شد پیشه ام 

دور از تو نیست اندیشه ام 


در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما 

پاینده باد خاک ایران ما