Image result for ‫عکس تیپو سلطان‬‎تیپو سلطان هندی اواخر قرن 18 با سربازان مغولیش از راکت علیه استعمار گران انگلیسی استفاده کرد و دوباره ان را به عنوان یک سلاح مهم مطرح کرد .

تعداد نفرات یگان موشکی ارتش تیپو سلطان 5 هزار نفر یعنی یک هفتم کل ارتش هند بود . 

بعد از نبرد های سالهای 1792و 1799 انگلیسی ها یک افسر توپخانه

 به نام کلنل ویلیام کانگرپورا مامور به طراحی موشک هایی برای ارتش شان کردند .

موشک های کانگر یو در جنگ موفق بودند اما دقت موشک ها نسبت به قبل بهتر نشده بود . 

برای همین ...

اهمیت موشک ها به قدرت با دقت شان نبود  بلکه تعداد زیاد آنها مهم بود .

کانگریو از یک  تکه چوب متصل شده به موشک برای افزایش دقت استفاده کرد 7

بزرگترین راکت او 14/5 کیلوگرم وزن داشت که یک تکه چوب 4/6 متری به آن وصل بود .

دیگر موشک ها برای بسیاری از کشورهای جهان  مهم شده بودند و پژوهش های زیادی در سراسر  جهان برای بهبود دقت آنها انجام شد .


در انگلستان ویلیام هال روش پایدار کننده چرخشی را به وجود آورد که مشگل پایداری موشک ها را تا حدود زیادی حل کرد . 

در این روش گازهای خروجی به پرههایی در عقب راکت میخورد که باعث میشد .

 راکت مانند یک گلوله بچرخد و جلوی بادها و اغتشاش های مزاحم مقاومت بیشتری نشان دهد .


موشکی که هال ساخت دقیق تر از مال مانگرو بود 

و به خاطر نداشتن چوب هدایت نیروی مقاومت کمتری هم از طرف هوا به آن وارد

 میشد و میتوانست مسیر بیشتری برود .


این روش ستایش برانگیز نبوغ آمیز و درخشان با تغییراتی هنوز هم استفاده میشود .